Tổng hợp bài tập tín dụng chi tiết có lời giải

Bài 1:

  Trước quý I/2010 công ty Cổ phần Gốm Đồng Tháp gửi đến ABBank hồ sơ
vay vốn cố định để thực hiện dự án mở rộng phân xưởng sản xuất bình hoa
xuất khẩu. Sau khi thẩm định, ABBank đã nhất trí về các số liệu như sau:
+ Tổng mức vốn đầu tư thực hiện dư án gồm :
- Chi phí XDCB: 2.500 trđ
- Tiền mua thiết bị: 3.120 trđ
- Chi phí XDCB khác: 462 trđ
+ Vốn tự có của doanh nghiệp tham gia thực hiện dự án bằng 34 % giá trị dự
toán của dự án
+ Lợi nhuận doanh nghiệp thu được hàng năm trước khi đầu tư là 2.890 trđ.
Biết rằng sau khi đầu tư thực hiện dự án lợi nhuận tăng thêm 25% so với
trước khi đầu tư
+ Tỷ lệ khấu hao tài sản cố định hàng năm là 15%
+ Các nguồn khác tham gia thực hiện dự án 689,02 trđ
+ Toàn bộ lợi nhuận tăng thêm sau khi thực hiện dự án dùng để trả nợ cho
ngân hàng
+ Nguồn khác dùng để trả nợ hàng năm : 108,775 trđ
+ Dự án khởi công ngày 1/1/2010 và được hoàn thành đưa vào sử dụng vào
ngày 1/7/2010
Yêu cầu: Xác định mức cho vay và thời hạn cho vay
Biết rằng: tài sản bảo đảm có giá trị là 5.000 trđ và tỷ lệ bảo đảm theo quy
định của NH là 70%

 cách lập báo cáo tài chính theo thông tư 133

 mẫu biên bản vụ việc
Bài giải :
1. Xác định mức cho vay
Xác định mức cho vay theo dự án
Bước 1: xác định vốn đầu tư vào tài sản cố định
2.500 trđ + 3.120 trđ + 462 trđ = 6.082 trđ
Bước 2: xác định nguồn vốn tự có tham gia dự án
6.082 trđ x 34 % = 1.964,24 trđ
Bước 3: xác định nguồn vốn khác tham gia dự án 689,02 trđ
Bước 4: xác định mức cho vay theo dự án
6.082 trđ – 1.964,24 trđ – 689,02 trđ = 3.428,74 trđ
Xác định mức cho vay theo tài sản bảo đảm

Bước 1: xác định nguyên giá tài sản bảo đảm : 5.000 trd

Bước 2: xác định tỷ lệ tài sản bảo đảm : 70%

Bước 3: xác định mức cho vay theo tài sản bảo đảm

5.000 trđ x 70 % = 3.500 trđ

1.3 Quyết định mức cho vay :

Mức cho vay theo dự án là 3.428,74 trđ

Mức cho vay theo TSBĐ là 3.500 trđ

Quyết định mức cho vay là 3.428,74 trđ

2. Xác định thời hạn cho vay

Thời hạn cho vay = thời gian ân hạn + thời gian thu nợ

Thời gian ân hạn : 6 tháng (dự án khởi công ngày 1/1/2010 và được hoàn thành

đưa vào sử dụng vào ngày 1/7/2010)

Thời gian thu nợ = số tiền cho vay / nguồn thu nợ bình quân hàng năm

Trong đó

- Số tiền cho vay là 3.428,74 trđ

- Nguồn thu nợ bình quân hàng năm là :

+ Mức khấu hao dành để trả nợ NH là

6.082 x 15 % x (3.428,74 /6.082) = 514,31 trđ

+ Lợi nhuận sau thuế dành để trả nợ NH: Toàn bộ lợi nhuận tăng thêm sau khi thực

hiện dự án dùng để trả nợ cho ngân hàng

2.890 x 125 % - 2.890 = 722,5 trđ

+ Nguồn khác dành để trả nợ cho NH là 108,775 trđ

Do đó

Thời gian thu nợ = số tiền cho vay / nguồn thu nợ bình quân hàng năm

= 3.428,74 / (514,31 +722,5 +108,775)

= 3.428,74/1.345,585 = 2.5 năm (tức 30 tháng)

Kết luận: thời gian cho vay = 6 tháng + 30 tháng = 36 tháng (từ 1/1/2010 đến

1/7/2013)

Bài 2 :

Công ty TNHH sản xuất kinh doanh gỗ xuất khẩu Minh Ngọc có nhu cầu vay

từng lần để thực hiện hợp đồng xuất khẩu hàng cho một nhà nhập khẩu Nga.

Tổng giá trị hợp đồng đã quy đổi là 8.040 trđ ( giả thiết hợp đồng bảo đảm

nguồn thanh toán chắc chắn ) Thời gian giao hàng thỏa thuận trong hợp đồng

là 17/11/2010. Bên nhập khẩu ứng trước tiền hàng là 1.875 trđ . Số tiền còn lại

sẽ được thanh toán sau khi giao hàng là 2 tháng.

Để thực hiện hợp đồng, Công ty cần thực hiện những khoản chi phí sau

- Chi mua nguyên vật liệu là 3.885 trđ

- Chi trả công lao động là 975 trđ

- Khấu hao TSCĐ là 2.040 trđ

- Các chi phí khác là 128 trđ

Công ty xuất trình hợp đồng mua nguyên liệu ký ngày 15/8/2010 điều kiện

thanh toán sau 1 tháng để đề nghị NH cho vay.Khoản vay được bảo đảm bằng

tài sản thế chấp với giá thị trường 5.700 trđ với đầy đủ hồ sơ hợp lệ

Yêu cầu :

1/ Hãy cho biết Ngân hàng có nên giải quyết cho vay đối với công ty không? Vì

sao?

2/ Xác định mức cho vay và thời hạn cho vay ?

Biết rằng :

- Lãi suất cho vay hiện hành 0,9% / tháng

- Vốn tự có của Công ty tham gia vào phương án kinh doanh là 843 trđ

- Ngân hàng quy định mức cho vay tối đa bằng 75 % giá trị tài sản thế chấp

Bài giải :

1/ NH có nên giải quyết cho vay vì

- Chức năng kinh doanh của Cty là phù hợp

- Phương án vay vốn hiệu quả

+ Doanh thu = 8.040 trđ

+ Chi phí = 3.885 trd +975 Trđ +2.040 trđ +128 trd = 7.028 trđ

+ Lợi nhuận trước thuế là 8.040 trđ – 7.028 trđ = 1.012 trđ

- Tỷ suất sinh lời của dự án trong năm là

(1.012 trđ/ 7.028 trđ ) x 100 = 14,39

Suy ra tỷ suất sinh lời hàng tháng là 14.39 /12 tháng = 1.19 lớn hơn lãi suất

cho vay là 0,9 %/tháng

2/ Mức cho vay và thời hạn cho vay

2.1 Mức cho vay theo phương án là:

Bước 1 : xác định tổng chi phí của phương án là 7.028 trđ

Bước 2 : Xác định nhu cầu VLĐ cần thiết của PA

7.028 trđ – 2.040 trđ =4.988 trđ

Bước 3 : xác định mức cho vay theo phương án

4.988 trđ – 843 trđ – 1.875 trđ = 2.270 trđ

Mức cho vay theo TSBĐ là 5.700 trđ x 75 % = 4.275 trđ

Quyết định mức cho vay là

-Mức cho vay theo phương án 2.270 trđ

2.2 Thời gian cho vay : 4 tháng ( từ 15/9 /2010 đến 17/1/2011 )

- Ngày vay : 15/9/2010 ( Công ty xuất trình hợp đồng mua nguyên liệu ký ngày

15/8/2010 điều kiện thanh toán sau 1 tháng để đề nghị NH cho vay)

-Ngày thu nợ 17/1/2011 ( Thời gian giao hàng thỏa thuận trong hợp đồng là

17/11/2010. Bên nhập khẩu ứng trước tiền hàng là 1.875 trđ . Số tiền còn lại sẽ

được thanh toán sau khi giao hàng là 2 tháng. )

 

Chi tiết Lh : 0962043398 - Mr.Tú

------------------------------------------------------------------------------------

Chi tiết :  tại đây

- Dịch vụ kế toán uy tín giá rẻ

- Các khóa học kế toán tổng thực tế

 

 

 

 

Bình luận

Vuong Văn vượng
2018-09-10 15:59:38

cho biết rằng các tài sản mẫu biên bản hủy hóa đơn tòa nhà căn hộ cho thuê. này sẽ không được sử dụng hết, mẫu biên bản họp cơ sở sản xuất hoặc một sử dụng hết, dịch vụ kiểm toán ở hải phòng cơ sở sản tiêu thụ hoặc bán trong năm mẫu biên bản bàn giao công việc xe tải đến toàn bộ kế toán hiện tại. Tuy nhiên, mẫu biên bản nghiệm thu duy nhất đến một đội

CHU VAN SON
2018-10-24 04:27:29
Thành lập công ty
2019-07-30 04:53:31

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn