Những điều nên tránh kế toán tài sản cố định

Tài sản cố định - còn được gọi là tài sản hữu hình hoặc tài sản, nhà máy và thiết bị (PP & E) — là một thuật ngữ kế toán cho tài sản và tài sản không thể chuyển đổi dễ dàng thành tiền mặt. Từ cố định cho biết rằng các tài sản này sẽ không được sử dụng hết, tiêu thụ hoặc bán trong năm kế toán hiện tại. Tuy nhiên, vẫn có thể có sự nhầm lẫn xung quanh việc hạch toán tài sản cố định.
 
Những điều nên tránh kế toán tài sản cố định
 
Hầu như tất cả các doanh nghiệp đều có đầu tư tài sản cố định. Tài sản cố định được sử dụng trong sản xuất hàng hóa và dịch vụ cho khách hàng. Khoản đầu tư này có thể dao động từ một máy tính xách tay duy nhất đến một đội xe tải đến toàn bộ cơ sở sản xuất hoặc một tòa nhà căn hộ cho thuê.
 
Đối với hầu hết các doanh nghiệp, tài sản cố định thể hiện một khoản đầu tư vốn đáng kể, vì vậy điều quan trọng là việc tính toán được áp dụng chính xác. Dưới đây là một số thông tin chính cần hiểu và thông tin chi tiết cần lưu ý:
 
Mẫu bảng báo cáo tài sản cố định được viết hoa. Đó là vì lợi ích của tài sản kéo dài vượt quá năm mua, không giống như các chi phí khác, đó là chi phí thời gian chỉ mang lại lợi ích cho giai đoạn phát sinh.
 
Tài sản cố định phải được ghi nhận theo giá mua. Chi phí bao gồm tất cả các chi phí liên quan trực tiếp đến việc mua lại hoặc xây dựng và các chế phẩm cho mục đích sử dụng của nó. Các chi phí như cước vận chuyển, thuế bán hàng, vận chuyển và cài đặt phải được viết hoa.
Các doanh nghiệp nên áp dụng chính sách viết hoa để thiết lập ngưỡng đô la. Tài sản cố định có giá thấp hơn số tiền ngưỡng sẽ được mở rộng. 
Tài sản được xây dựng bởi thực thể phải bao gồm tất cả các thành phần của chi phí, bao gồm vật liệu, lao động, chi phí và chi phí lãi vay, nếu có.
Các bổ sung làm tăng tiềm năng dịch vụ của nội dung phải được viết hoa. Bổ sung được phân loại tốt hơn như sửa chữa nên được mở rộng khi phát sinh.
Tận dụng chi phí phần mềm
 
GAAP bao gồm hướng dẫn cụ thể về kế toán chi phí của phần mềm máy tính được mua để sử dụng nội bộ.  
 
Chi phí vốn hóa bao gồm các khoản phí được trả cho bên thứ ba để mua và / hoặc phát triển phần mềm. Chi phí vốn hóa cũng bao gồm phí cài đặt phần cứng và thử nghiệm, bao gồm bất kỳ giai đoạn xử lý song song nào. Chi phí để phát triển hoặc mua phần mềm cho phép chuyển đổi dữ liệu cũ cũng được viết hoa. Tuy nhiên, chi phí chuyển đổi dữ liệu của bản thân được mở rộng như phát sinh.
 
Chi phí đào tạo và bảo trì, thường là một phần đáng kể trong tổng chi phí, được chi trả theo thời gian. 
 
Chi phí nâng cấp và nâng cao phải được mở rộng trừ khi có thể xảy ra rằng chúng sẽ dẫn đến chức năng bổ sung.
 
Khi một tổ chức mua phần mềm từ bên thứ ba, giá mua có thể bao gồm nhiều yếu tố như chi phí đào tạo phần mềm, phí bảo trì định kỳ, chi phí chuyển đổi dữ liệu, chi phí tái cấu trúc và chi phí cho quyền nâng cấp và cải tiến trong tương lai. Các chi phí này nên được phân bổ trong tất cả các yếu tố riêng lẻ, với phân bổ dựa trên bằng chứng khách quan về giá trị hợp lý của các yếu tố hợp đồng, không nhất thiết là giá riêng cho từng yếu tố được nêu trong hợp đồng, sau đó được viết hoa và mở rộng tương ứng.
 
The Ins và Outs of Depreciation
 
Khấu hao là quá trình phân bổ chi phí của tài sản cho các hoạt động trong thời gian hữu dụng ước tính của tài sản. Đối với mục đích báo cáo tài chính, cuộc sống hữu ích là cuộc sống phục vụ của tài sản, có thể khác với đời sống vật chất của nó. Cuộc sống hữu ích ước tính của một tài sản cho mục đích báo cáo tài chính cũng có thể khác với thời gian khấu hao của tài sản cho mục đích báo cáo thuế. 
 
Hơn nữa, mục tiêu báo cáo tài chính và khấu hao thuế là khác nhau; nói chung, phương pháp thuế và cuộc sống tận dụng lợi thế của các quy tắc khuyến khích đầu tư vào tài sản sản xuất bằng cách cho phép xóa nhanh hơn, trong khi khấu hao cho mục đích báo cáo tài chính nhằm mục đích khớp chi phí với doanh thu.
 
Tuổi thọ phục vụ cho báo cáo tài chính là ước tính của ban quản lý, xem xét một số yếu tố sau:
 
Loại tài sản
Điều kiện khi mua: Mới hoặc đã sử dụng
Kinh nghiệm quá khứ
Mức sử dụng dự kiến: Bình thường hoặc quá mức
Dự kiến ​​lỗi thời
Tuổi thọ dịch vụ có thể dựa trên các tiêu chuẩn ngành hoặc cụ thể cho một doanh nghiệp dựa trên thời gian doanh nghiệp dự kiến ​​sử dụng tài sản trong hoạt động của doanh nghiệp. Một số tài sản nhất định có thể được sử dụng cho đến khi chúng vô giá trị và được xử lý không có thù lao, trong khi những tài sản khác vẫn có giá trị cho doanh nghiệp khi kết thúc thời gian phục vụ của chúng. 
 
Nếu một tài sản sẽ có giá trị còn lại khi kết thúc thời hạn sử dụng dịch vụ có thể được thực hiện thông qua bán hoặc giao dịch, khấu hao sẽ được tính dựa trên chi phí thấp hơn giá trị cứu hộ ước tính. Hãy nhớ rằng, cuộc sống không dùng nữa là thuật ngữ mà tài sản được chủ sở hữu sử dụng, nhưng nếu tài sản không vô giá trị vào cuối cuộc đời đó, thì giá trị cứu hộ ước tính sẽ được xem xét. 
 
Ví dụ, hầu hết các doanh nghiệp sử dụng năm năm làm cuộc sống hữu ích cho ô tô. Trong thực tế, một doanh nghiệp cụ thể có thể có chính sách mua bán ô tô ba năm một lần. Trong trường hợp này, ba năm, không phải năm, phải là thời gian hữu dụng ước tính để khấu hao, nhưng giá trị thương mại phải được ước tính và sử dụng trong tính toán khấu hao (chi phí, trừ giá trị cứu hộ ước tính, sẽ được khấu hao trên ba năm phục vụ đời sống kinh doanh). Như với tất cả các quy tắc kế toán, tài liệu cần được xem xét trong việc xác định xem có cần phải công nhận các giá trị còn lại hay không.
 
Trong khi khấu hao đường thẳng là phương pháp được sử dụng phổ biến nhất, các phương pháp khác như đơn vị sản xuất, tổng các chữ số của năm và số dư giảm dần tồn tại.
 
Theo ước tính, cuộc sống hữu ích cần được đánh giá trong cuộc đời của một tài sản và các thay đổi phải được thực hiện khi thích hợp. Các thay đổi trong ước tính được tính cho tương lai.
 
Kiểm tra suy giảm
 
Tài sản cố định phải được kiểm tra riêng cho từng tổn thất hoặc như một phần của nhóm, khi sự kiện hoặc thay đổi trong hoàn cảnh cho thấy giá trị ghi sổ của tài sản có thể vượt quá tổng dòng tiền trong tương lai. Các trường hợp như vậy bao gồm: 
 
Giảm đáng kể giá thị trường của tài sản
Thay đổi bất lợi đáng kể về mức độ hoặc cách thức mà nội dung đang được sử dụng
Sự suy giảm đáng kể trong tình trạng thể chất của tài sản
Một sự tích lũy chi phí đáng kể vượt quá số tiền ban đầu dự kiến ​​cho việc mua lại hoặc xây dựng tài sản
Lỗ hoạt động trong giai đoạn hiện tại và lịch sử thua lỗ, cho thấy các tổn thất liên tục trong tương lai liên quan đến việc sử dụng tài sản sẽ xảy ra
Hãy nhớ rằng kế toán suy giảm áp dụng cho một tình huống khi một tài sản quan trọng, hoặc thu thập tài sản, không phải là khả thi về mặt kinh tế như suy nghĩ ban đầu. Sự cố bị cô lập khi một tài sản cụ thể có thể bị suy yếu thường không đủ tài liệu để đảm bảo sự công nhận. Trong những trường hợp đó, thay đổi về thời gian ước tính của tài sản để khấu hao có thể là tất cả những gì cần thiết. Suy giảm thường là một điều chỉnh vật chất đối với giá trị của một tài sản hoặc tập hợp các tài sản. Về cơ bản, nó là sự tăng tốc của khấu hao để giải thích các lợi ích trong tương lai thấp hơn được nhận từ tài sản; chi phí cho sự suy giảm được ghi nhận như là một phần của thu nhập từ các hoạt động trong cùng một phần của báo cáo như khấu hao.

Cho thuê tài sản cố định

Hãy nhớ rằng không phải tất cả tài sản cố định đều do một doanh nghiệp mua. Hầu hết các doanh nghiệp đều sử dụng cả mua và cho thuê để mua tài sản cố định. Theo các quy tắc kế toán hiện hành, tài sản theo hợp đồng thuê vốn được vốn hóa của bên thuê. Thời hạn sử dụng tài sản dưới hình thức cho thuê vốn nói chung là thời hạn sử dụng tài sản (đối với hợp đồng thuê có chuyển quyền sở hữu cho bên thuê khi kết thúc hợp đồng thuê) hoặc thời hạn của hợp đồng thuê (đối với tất cả các hợp đồng thuê vốn khác).
 
Cho thuê bất động sản thường được phân loại là thuê hoạt động của bên thuê; do đó, cơ sở cho thuê không được vốn hóa của bên thuê. Tuy nhiên, các cải tiến được thực hiện đối với cải tiến hợp đồng thuê nhà được gọi là — phải được viết hoa khi được bên thuê mua. Thời gian khấu hao để cải thiện hợp đồng thuê nhà là thời gian hữu ích ngắn hơn của cải thiện hợp đồng thuê hoặc thời hạn thuê (bao gồm cả thời gian gia hạn hợp lý nhất định xảy ra). 
 
Vào tháng 2 năm 2016, Ban tiêu chuẩn kế toán tài chính đã ban hành một chuẩn mực kế toán mới cho kế toán cho thuê. Tiêu chuẩn mới sẽ thay thế phân loại hiện tại của vốn và cho thuê hoạt động. Theo tiêu chuẩn mới, tất cả các hợp đồng cho thuê dài hạn sẽ yêu cầu viết hoa của một tài sản phải sử dụng. Hiệu quả của tiêu chuẩn mới sẽ dẫn đến tăng số lượng tài sản được vốn hóa của bên thuê.
 
Với tất cả các nguyên tắc và tiêu chí khác nhau xung quanh tài sản cố định, dưới đây là tóm tắt lại những điều quan trọng nhất và những điều nên tránh:
 
Thực hiện:
 
Xem xét tất cả các chi phí tại thời điểm mua lại hoặc xây dựng.
Áp dụng chính sách viết hoa.
Ước tính tuổi thọ hữu ích cho khấu hao dựa trên tuổi thọ dịch vụ ước tính của tài sản.
Xem xét liệu tài sản sẽ có giá trị khi kết thúc thời hạn sử dụng dịch vụ, sau đó khấu hao cơ bản về chi phí, giá trị cứu hộ ước tính ít hơn.
Đánh giá lại ước tính của cuộc sống hữu ích trên cơ sở liên tục.
Giữ hồ sơ khấu hao của bạn đầy đủ chi tiết để tài sản có thể được theo dõi chính xác khi di chuyển và / hoặc xử lý vật lý.
Xem xét suy giảm tài sản khi các sự kiện hoặc thay đổi quan trọng xảy ra.
Hãy lưu ý những thay đổi sắp tới với các tiêu chuẩn kế toán cho thuê mới.
Không:
 
Chi phí chi phí như thuế bán hàng hoặc cước phí phát sinh đối với giao dịch mua tài sản cố định.
Sử dụng các khoản khấu hao dựa trên các quy tắc của Dịch vụ doanh thu nội bộ cho mục đích báo cáo tài chính.
Bỏ qua những thay đổi trong việc sử dụng hoặc dịch vụ của một tài sản; bạn có thể cần phải xem xét suy giảm tài sản.
Tự động khấu hao tài sản thuê qua cuộc sống hữu ích của nó; xem xét cho thuê kế toán để xác định cuộc sống thích hợp.
Quên để xem xét yêu cầu bảo hiểm hồ sơ khi ghi âm và theo dõi tài sản cố định.
 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn