Một số ví dụ về tài sản cố định là gì?

Tài sản cố định là tài sản dài hạn  mà công ty đã mua và đang sử dụng để sản xuất hàng hóa và dịch vụ của mình.
 
Tài sản cố định  là tài sản không tồn tại có nghĩa là tài sản có một cuộc sống hữu ích  hơn một năm. Tài sản cố định bao gồm  tài sản, nhà máy và thiết bị  (PP & E) và được ghi nhận trên bảng cân đối kế toán. Tài sản cố định cũng được gọi là tài sản hữu hình, có nghĩa là chúng là tài sản vật chất. 
 
Dưới đây là ví dụ về tài sản cố định: 
 
Các phương tiện như xe tải công ty
Nội thất văn phòng
Máy móc
Các tòa nhà
Đất đai
 
Tài sản cố định không dễ dàng và không thể dễ dàng chuyển thành tiền mặt. Chúng không được bán hoặc tiêu thụ bởi một công ty. Thay vào đó, tài sản được sử dụng để sản xuất hàng hóa và dịch vụ.
 
Tài sản cố định hữu hình có thể được khấu hao theo thời gian để giảm chi phí ghi nhận của tài sản. Hầu hết các tài sản hữu hình , chẳng hạn như tòa nhà, máy móc và thiết bị, đều có thể được khấu hao. Tuy nhiên, đất đai không thể khấu hao được vì nó không thể cạn kiệt theo thời gian trừ khi đó là đất có chứa tài nguyên thiên nhiên.
 
Một ví dụ về tài sản cố định của công ty sẽ là một công ty sản xuất và bán đồ chơi. Công ty mua một tòa nhà văn phòng mới với giá 5 triệu đô la cùng với máy móc và thiết bị có tổng chi phí 500.000 đô la. Công ty dự án sử dụng tòa nhà, máy móc và thiết bị trong năm năm tới. Các tài sản này được coi là tài sản hữu hình cố định vì chúng có hình thức vật chất, sẽ có tuổi thọ hữu ích hơn một năm và sẽ được sử dụng để tạo doanh thu cho công ty.
 
Để biết thêm về tài sản, bao gồm xem xét bảng cân đối kế toán của Apple Inc.  (AAPL) , vui lòng đọc " Bảng sao kê thu nhập và bảng cân đối khác nhau như thế nào? "
 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn