Công thức tính thuế nhà thầu

 

Doanh thu tính thuế GTGT là DT đã bao gồm tất cả các thuế

 

Doanh thu tính thuế TNDN là DT đã bao gồm tất cả các thuế trừ thuế GTGT

 

1) Trường hợp giá trị hợp đồng bao gồm thuế

 

Thuế GTGT = Giá trị hợp đồng x tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên DT

 

Thuế TNDN = (Giá trị hợp đồng - thuế GTGT) x tỷ lệ thuế TNDN

 

2) Trường hợp giá trị hợp đồng chưa bao gồm thuế

 

DTTT TNDN = Giá trị hợp đồng (1- tỷ lệ thuế TNDN)

 

DTTT GTGT = DTTT TNDN /(1- tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên DT )

 

Thuế GTGT = DTTT GTGT x tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên DT

 

Thuế TNDN = DTTT TNDN x tỷ lệ thuế TNDN

 

3) Trường hợp giá trị hợp đồng chưa bao gồm thuế GTGT

 

Thuế TNDN = Giá trị hợp đồng x tỷ lệ thuế TNDN

 

DTTT GTGT = Giá trị hợp đồng /(1 - tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên DT )

 

Thuế GTGT = DTTT GTGT x tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên DT

 

Cập nhật theo quy định mới tại Thông tư 103/2014/TT-BTC

>> Trung tâm đào tạo kế toán tại long biên

>>  Trung tâm đào tạo kế toán tại cầu giấy

>>  Trung tâm đào tạo kế toán tại thanh xuân

Phương pháp hỗn hợp

 

Đối tượng và điều kiện áp dụng :

 

► Có cơ sở thường trú tại Việt Nam, hoặc là đối tượng cư trú tại Việt Nam;

► Thời hạn kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ từ 183 ngày trở lên kể từ ngày hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ có hiệu lực;

 

► Tổ chức hạch toán kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

 

► Có đăng ký nộp thuế theo phương pháp hỗ hợp:

 

+ Tự khai thuế GTGT như một Doanh nghiệp Việt Nam

 

+ Do Doanh nghiệp Việt Nam khấu trừ thuế TNDN.

 

Trung tâm đào tạo kế toán tại long biên

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn