Sử dụng bất hợp pháp hóa đơn

 

Sử dụng bất hợp pháp hóa đơn là:

Lập khống hóa đơn

Cho hoặc bán hóa đơn chưa lập để tổ chức, cá nhân khác lập khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (trừ các trường hợp được sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế bán hoặc cấp và trường hợp được ủy nhiệm lập hóa đơn theo hướng dẫn tại Thông tư 39/2014/TT-BTC)

 

 Cho hoặc bán hóa đơn đã lập để tổ chức, cá nhân khác hạch toán, khai thuế hoặc thanh toán vốn ngân sách

 

 Lập hóa đơn không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc

 

 Lập hóa đơn sai lệch nội dung giữa các liên

 

Dùng hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ này để chứng minh cho hàng hóa, dịch vụ khác.

 

Một số trường hợp cụ thể được xác định là sử dụng bất hợp pháp hóa đơn:

 

Hóa đơn có nội dung được ghi không có thực một phần hoặc toàn bộ.

 

Sử dụng hóa đơn của tổ chức, cá nhân khác để bán ra, để hợp thức hóa hàng hóa, dịch vụ mua vào không có chứng từ hoặc hàng hóa, dịch vụ bán ra để gian lận thuế, để bán hàng hóa nhưng không kê khai nộp thuế.

 

Sử dụng hóa đơn của tổ chức, cá nhân khác để bán hàng hóa, dịch vụ, nhưng không kê khai nộp thuế, gian lận thuế; để hợp thức hàng hóa, dịch vụ mua vào không có chứng từ.

 

Hóa đơn có sự chênh lệch về giá trị hàng hóa, dịch vụ hoặc sai lệch các tiêu thức bắt buộc giữa các liên của hóa đơn.

 

Sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ mà cơ quan thuế, cơ quan công an và các cơ quan chức năng khác đã kết luận là sử dụng bất hợp pháp hóa đơn.

Sử dụng bất hợp pháp hóa đơn

Điều 23, Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày hiệu lực 01/06/2014

 

>>  Trung tâm đào tạo kế toán tại long biên

>> Trung tâm đào tạo kế toán tại cầu giấy

>> Trung tâm đào tạo kế toán tại Ninh Bình

 

Trung tâm đào tạo kế toán tại cầu giấy

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn