CÔNG TÁC KẾ TOÁN CUỐI KỲ VÀ CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

---------------------------
I Công tác kế toán cuối kỳ:

 

 - Nội dung và Nguyên tắc

  • Các nguyên tắc: 
  • Hoàn tất việc ghi chép 
  • Điều chỉnh số liệu kế toán 
  • Hoàn nhập dự phòng giảm giá còn lại (Nếu ko dung đến) hoặc trích lập bổ xung dự phòng giảm giá vào cuối mỗi niên độ 
  • Xử lý các khoản chênh lệch giá tài sản, chênh lệch tỷ giá ... 
  • Lập các báo cáo kế toán quản trị và báo cáo kế toán tài chính theo định kỳ

 - Kế toán kết quả kiểm kê

Cuối kỳ sau khi kiểm kê thường xảy ra các hiện tượng thừa thiếu tài sản

Ghi nhận kết quả kiểm kê:

- Phản ánh giá trị TS thiếu tại kho:

Nợ 632, 138

            Có TK lq: 152,153,155,156

 - Phản ánh giá trị TS thừa tại kho:

Nợ TK lq: 152,153,155,156: giá trị TS thừa

            Có 632: gía trị thừa trong định mức

            Có 338 (3381): Giá trị thừa ko rõ nguyên nhân

  - Số tiền thừa ko rõ nguyên nhân:

Nợ 111,112

            Có 3381:ghi tăng giá trị thừa chờ xử lý

   - Số tiền thiếu ko rõ nguyên nhân:

Nợ 138:

            Có 111, 112

 

  - Ghi nhận KQ xử lý TS, tiền thừa, thiếu : . . . . . . . . .

 

- Chi tiết : tại đây

_ Dịch vụ thành lập doanh nghiệp hỗ trợ sau này hoạt động

- Trung tâm đào tạo kế toán tại Hải Dương

 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn